Vedtægter

§ 1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er: VikarService

Foreningens hjemsted er: Administrationens adresse.

§ 2. Formål

Foreningens formål er at yde vikarservice til: 

 • Medlemmer
 • Erhvervskunder
 • Hjemmeservicekunder

VikarService skal udvise en sund og rentabel økonomi.

§ 3. Medlemmer

Alle selvstændige erhvervsdrivende kan optages som medlem af foreningen. Alle medlemmer har stemmeret.

Et medlem kan ikke sidde i bestyrelsen og samtidig være ansat i VikarService.

§4. Udmeldelse

Udmeldelse af foreningen skal ske inden 1. Oktober med virkning fra efterfølgende 31. December.

Udmeldelses skal ske

§ 5. Kontingent

Medlemmerne betaler et indmeldelsesgebyr og et kontingent, hvis størrelser fastsættes af foreningens bestyrelse.

§ 6. Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år i januar kvartal, første gang i januar kvartal 2015.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et bestyrelsesflertal eller mindst 20 medlemmer skriftligt og under angivelse af dagsorden stiller krav herom. Kravet skal fremsættes overfor  foreningens formand, og generalforsamlingen skal afholdes senest månedsdagen efter kravets fremsættelse.

Formanden indkalder til generalforsamling med mindst 14 dages varsel. Indvarslingen sker ved skriftlig meddelelse herom til medlemmerne eller ved bekendtgørelse på virksomhedens hjemmeside eller i områdets dagblade.

På dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal følgende punkter være optaget.

 1. Valg af dirigent og stemmetællere.
 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede regnskab for det sidst afsluttede regnskabsår samt orientering om budgettet for indeværende år.
 4. Forhandlinger og godkendelse af beretning og regnskab.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og en suppleant.
 7. Valg af revisionsfirma.
 8. Eventuelt.

 

Indkomne forslag, hvorom der ønskes truffet beslutning på generalforsamlingen, skal skriftligt indleveres til formanden senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse, således at de kan optages på dagsordenen.

Ved bestyrelsesvalg foregår såvel forslagsstilling som afstemning skriftlig. For at opnå valg kræves relativt flertal (flest stemmer) af de afgivne stemmer.

 • Øvrige afstemninger foregår normalt ved håndsoprækning, men såfremt mødets dirigent, bestyrelsen eller mindst et medlem kræver det, skal afstemningen foregå skriftligt. Afgørelse udover de i § 9 omtalte træffes ved relativt flertal dvs. flest stemmer. Blanke stemmer tæller ikke som gyldige stemmer. Der kan ikke stemmes ved stedfortræder.

 § 7. Bestyrelse

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer valgt af foreningens medlemmer. Desuden kan bestyrelsen tiltrædes af 1 observatør valgt af vikarerne, og 1 observatør valgt af hjemmeservice assistenterne. Alle bestyrelsesmedlemmer skal være medlemmer af foreningen, dog kan ansatte i VikarService ikke vælges til bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerer sig med valg af formand og næstformand samt et formandsskab til afgørelse af løbende sager. Formandsskabet består af formand, næstformand og leder af administrationen.

Bestyrelsen har bemyndigelse til at ansætte/afskedige foreningens administrative personale.

Bestyrelsesmedlemmerne er valgt for en toårig periode, med skiftevis valg af 3 i ulige år, og 2 i lige år, valget foregår ved den årlige generalforsamling. Rækkefølgen afgøres ved lodtrækning forud for første generalforsamling efter vedtagelsen af disse vedtægtsændringer.

Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden, som gennemgås og revideres på det konstituerende bestyrelsesmøde.

Foreningen tegnes ved underskrift af enten bestyrelsens formand eller næstformand sammen med  foreningens administrative leder.

Bestyrelsen kan give enkeltpersoner fuldmagt til at hæve af foreningens indestående i pengeinstitutter. 

§ 8. Regnskab og revision 

Regnskabsåret er kalenderåret.

Regnskabet skal være afsluttet senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse og foretages af en statsautoriseret- eller registreret revisor, som vælges på generalforsamlingen. Regnskabet skal fra det nævnte tidspunkt være tilgængelig for medlemmerne.

Bestyrelsen beslutter anvendelse af eventuelt overskud.

§ 9. Vedtægtsændring og ophør 

Forslag om ændring af og tilføjelser til disse vedtægter kan vedtages, hvis mindst 2/3 af foreningens medlemmer på generalforsamlingen stemmer herfor, eller hvis mindst 2/3 af de fremmødte på 2 efter hinanden afholdte generalforsamlinger stemmer herfor.

Forslag om foreningens ophør kan vedtages, hvis mindst 2/3 af foreningens medlemmer på generalforsamlingen stemmer herfor, eller hvis mindst 2/3 af de fremmødte stemmer herfor på to efter hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger.

Forslag om sammenlægning med en anden forening, hvis formål i det væsentligste er det samme som den i §2 nævnte, kan ske hvis mindst halvdelen af foreningens medlemmer på generalforsamlingen stemmer herfor, eller hvis mindst halvdelen af de fremmødte på 2 efter hinanden afholdte generalforsamlinger stemmer herfor.

Ved sammenslutningen med en anden forening overføres foreningens ejendele og forpligtelser til denne.

Ved ophævelse af foreningen deles over- og underskud ligeligt imellem foreningens medlemmer.

§10. Ikrafttræden 

Disse vedtægter, der træder i stedet for foreningens hidtidige vedtægter, er endeligt vedtaget den 19. august 2015