Forretningsbetingelser og GDPR

23-04-2018

Aftalegrundlag

Er der modstrid mellem disse forretningsbetingelser og kundens eventuelle forretningsbetingelser, ordrebekræftelser mv., har Vikarservice Varde-Billunds forretningsbetingelser forrang.

I alle andre tilfælde reguleres forholdet mellem parterne i øvrigt af dansk rets almindelige regler.

Vikarservice Varde-Billund er berettiget til at ændre de generelle forretningsbetingelser uden særskilt varsel til kunden. De til enhver tid gældende og på Vikarservice Varde-Billunds hjemmeside offentliggjorte forretningsbetingelser er gældende for kundeforholdet.

Bestilling af vikar

Bestilling af vikar kan gøres telefonisk, via email eller online booking. Ved bestilling, skal kunden altid modtage et opkald fra vikar senest 2 dage før bestilling, - undtaget er bestilling med kortere varsel end 2 dage.

Ved stødpudearbejde (opgaver mellem alm. malketider hos landbrug) er det minimum 2 timer pr. dag.

Ved malkning er det minimum 3 timer pr. gang (morgen eller aften) Er der malkning 2 gange dagligt er det minimum 6 timer pr. dag. Der er tillæg for arbejde udført før kl. 5.00 og efter 18.30.

Opsigelse af vikar

Vi henstiller til vore kunder, at de så tidligt som muligt giver kontoret besked om, hvornår vikaren afslutter job hos kunden. Det gør vores planlægning nemmere, og mulighed for at disponere over vikar til andre kunder.

Forsikring af vikar (Arbejdsskade og ulykkesforsikring)

Alle vikarer skal være sikret af arbejdsskadeloven.

Det specielle for vikarer er spørgsmålet om, hvem der efter arbejdsskadeloven er den arbejdsgiver, som skal forsikre vikaren og anmelde en eventuelt arbejdsskade.

Er det den arbejdsgiver, der udlejer vikaren (vikarbureauet) eller er det den arbejdsgiver, som bruger vikaren (brugervirksomheden). Svaret er, at begge arbejdsgivere skal sikre en vikar mod arbejdsskader.

Hvem er arbejdsgiver for en vikar efter arbejdsskadeloven?

Vikaren er ansat og lønnet af VikarService, men udfører arbejde for en anden arbejdsgiver.

Når vi i forhold til arbejdsskadeloven skal vurdere, hvem af de to der er den sikringspligtige arbejdsgiver, er det vigtigere, hvilken arbejdsgiver, der har nytte af vikarens arbejde og instruerer vikaren (oftest brugervirksomheden), end hvilken arbejdsgiver, der udbetaler vikarens løn (VikarService).

For vikarer er hovedreglen derfor, at det er den arbejdsgiver, som bestemmer, hvad vikaren laver på et givent tidspunkt, der har pligt til at forsikre vikaren og anmelde eventuelle arbejdsskader.

Det betyder, at hvis du som brugervirksomhed benytter dig af en vikar, så har du pligt til at forsikre vikaren og pligt til at anmelde eventuelle arbejdsskader, hvis skaden sker, mens vikaren arbejder for dig.

Vikarservice er sikringspligtig, hvis vikaren kommer til skade under transport mellem to vikariater i arbejdstiden, eller hvis vikaren kommer til skade i forbindelse med møder eller andre aktiviteter hos Vikarservice.

Du har også pligt til at anmelde eventuelle arbejdsskader, der sker, mens du er sikringspligtig arbejdsgiver.

Hvis du som arbejdsgiver bruger en vikar til at erstatte dig - eksempelvis, hvis du som landmand bruger en landbrugsvikar til at overtage din bedrift i en periode - så har vikaren ingen arbejdsgiver til at instruere sig. Hvis du ikke instruerer vikaren i det daglige arbejde, er det ikke dig, som er sikringspligtig arbejdsgiver.

For denne type vikarer er det altså VikarService, der har pligt til at tegne forsikring og pligt til at anmelde eventuelle arbejdsskader.

Ansvarsforsikring ved skader på ting.

Vikarservice har etableret erhvervsansvarsforsikring der bl.a. omfatter erstatningsansvar for skade

på personer eller ting, som Vikarservice pådrager sig som følge af vikarens handlinger, eller

udeladelser, i forbindelse med arbejdets udførelse.

Medlemskab/Kontingent

For landbrugskunder kan der tegnes medlemskab, som gør timeprisen billigere. Såfremt du ønsker at opsige dit medlemskab, kontaktes Vikarservice. Ved bestilling af vikar efterfølgende uden medlemskab vil der blive faktureret et indmeldelsesgebyr.

Betaling

Vikarservice har kreditsikring på alle kunder, som bestiller vikar for over kr. 15.000,-. Det betyder, at personligt ejede virksomheder skal indsende et regnskab til vores forsikring eller bede banken om at sende en bekræftelse på, at de står inde for betaling af faktura.

Afregning sker ved fakturering 2 gange månedligt. Betalingsfristen er 8 dage.

Ved betaling efter forfald, beregnes rykkergebyr og renter. jf. rentelovens §5, stk. 1.

Kundekendskab, fortrolighed og persondata (GDPR)

Vikarservice Varde-Billund påtager sig at behandle materiale og oplysninger om kunden, der kommer Vikarservice til kendskab som led i opgaven, fortroligt.

Kunden er forpligtet til efter anmodning fra Vikarservice at legitimere sig ved forevisning af offentligt udstedte legitimationspapirer, indeholdende navn, aktuel adresse, telefonnummer/mobilnummer, CVR-nummer og emailadresse.

I forbindelse med kreditsikring har vi en aftale med Coface. Ved bestilling af vikar, der overstiger kr. 15.000,- søger vi Coface om kreditdækning. (Vikarservice har databehandleraftale med Coface).

Ved brug af vikar, har Vikarservice pligt til at indberette vikartimer til AES (Arbejdsmarkedets Erhvervssikring), dette foregår automatisk ved fakturering. Der oplyses på faktura, hvor mange timer, der indberettes. (Afventer databehandleraftale med AES)

Øvrige oplysninger omkring arbejdsopgaver, arbejdsadresse, kontaktoplysninger, besætningsstørrelse, staldsystem og besætningsstatus vil blive videregivet til vore medarbejdere med henblik på at udføre deres arbejde optimalt.

Vikarservice er ikke berettiget til at videregive oplysninger, modtaget fra kunden, undtaget i følgende tilfælde:

• Videregivelsen er nødvendig, for af Vikarservice kan opfylde sine aftalemæssige forpligtelser overfor kunden.

• Videregivelsen er pålagt ved lov.

• Videregivelsen sker til en anerkendt databehandler, og kunden er underrettet herom.

• Videregivelsen er nødvendig for, at Vikarservice kan varetage egne, legitime interesser.

• Kunden har samtykket i videregivelsen.

Kunden er til enhver tid berettiget til at få oplyst, hvilke oplysninger Vikarservice har registreret om kundens forhold. Kunden kan endvidere kræve urigtige oplysninger slettet eller rettet.

Slettepolitik omkring data

Kundedata slettes efter 5 år, såfremt der ikke har været aktivitet. Dette vil dog først være muligt ultimo 2018.

Sletning af kundedata vil herefter ske 1 gang årligt 1. maj.

Email korrespondance ældre end 2 år, vil blive slettet 1 gang årligt 1. maj.